Σύσταση εταιρειών

Η επιλογή του σωστού εταιρικού τύπου θεμελιώνει και καθορίζει την ταυτότητα και μετέπειτα εξέλιξη κάθε επιχείρησης. Για το λόγο αυτό η δικηγορική μας εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις πρώτες συναντήσεις με τον επιχειρηματία, στις οποίες γίνεται προσπάθεια να εξευρεθεί η ιδανική εταιρική μορφή καθώς και να εξηγηθεί πλήρως το νομικό και φορολογικό πλαίσιο της κατάλληλης για τις ανάγκες του εταιρείας, προκειμένου αυτή να έχει μια μακροχρόνια, σταθερή, και χωρίς δομικά προβλήματα, πορεία.

Η απευθείας ηλεκτρονική διασύνδεση των ηλεκτρονικών (online) φακέλλων της δικηγορικής μας εταιρίας με το Συμβολαιογραφείο Ραμμου στην Αθήνα καθώς και με το Συμβολαιογραφείο Κrause-Thiel στο Βερολίνο μας επιτρέπει την άμεση διεκπεραίωση της σύστασης της Εταιρίας στην Ελλάδα ή την Γερμανία.

Μετά από το στάδιο σύστασης της εταιρείας , δίνουμε απευθείας πρόσβαση στους εταίρους στον ηλεκτρονικό (online) τους φάκελλο μέσα από τον οποίο έχουν ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να λαμβάνουν άκοπα σκαναρισμενα αντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρίας τους (καταστατικά, ΦΕΚ, πρακτικά ΔΣ, κλπ) καθώς και ο,τι άλλο έχει ανάγκη μια σύγχρονη εταιρεία.

Η εμπειρία μας


  • Η εταιρεία μας παρείχε πλήρη νομική υποστήριξη στη σύσταση Ελληνογερμανικής κατασκευαστικής Κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής και προσαρμογής οπλικών συστημάτων.

  • Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη σύσταση μιας Ελληνικών συμφερόντων εταιρείας παραγωγής διαφημιστικών στη Σερβία, σε θέματα καταστατικού, συμβάσεων απασχόλησης εργαζομένων και διαχειριστών.

  • Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες στο θέμα σύστασης κατασκευαστικής εταιρείας στη Γερμανία, παρέχοντας συγχρόνως όλες τις υπηρεσίες συμμόρφωσης (compliance) με το Γερμανικό Δίκαιο Εταιρειών και το κατασκευαστικό δίκαιο.

  • Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες στη σύσταση εταιρείας διαχείρισης ακινήτων στη Γερμανία, παρέχοντας συγχρόνως όλες τις υπηρεσίες συμμόρφωσης (compliance) με το Γερμανικό δίκαιο Εταιρειών και δίκαιο ακινήτων.