Δημόσιο Δίκαιο


Η εταιρεία μας ειδικεύεται στο Δημόσιο Δίκαιο και συγκεκριμένα στις Δημόσιες Συμβάσεις και στους Διαγωνισμούς Δημοσίων έργων , παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναφέρονται σε επιλύσεις νομικών ζητημάτων σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίας διεξαγωγής διαγωνισμών, παροχή συμβουλών στη συμβατική διάρκεια των έργων, γνωμοδοτήσεις συναφών ζητημάτων που χρήζουν νομικής ερμηνείας και αφορούν τη σχέση δημοσίου-αναδόχου.

Η εμπειρία μας στο δίκαιο δημοσίων έργων μάς δίνει τη δυνατότητα να σας συμβουλεύουμε σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες του κλάδου αυτού, όπως :


  • Συμβουλευτική κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης ανάληψης του έργου καθώς και κατά τη φάση της εκτέλεσης της σύμβασης ή/και της προβολής τυχόν ενστάσεων

  • Συμβουλευτική των εργοληπτών/αναδόχων στη σχέση τους με το δημόσιο (αναθέτουσα αρχή) μέχρι και την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου καθώς και σε τυχόν διεκδικήσεις τους από κακή εκπλήρωση εναντίον των υπεργολάβων και λοιπών εμπλεκομένων.

  • Συμβουλευτική σε θέματα διάθεσης του ολοκληρωμένου πλέον έργου

  • Ίδρυση εγχώριων εταιρειών σε περίπτωση που απαιτείται η ανάληψη του έργου από κοινοπραξίες ή συνδεδεμένες εταιρείες


Εμπειρία


  • Η εταιρεία μας παρείχε πλήρη συμβουλευτική και νομική υποστήριξη σε Ελληνογερμανική κατασκευαστική κοινοπραξία σε θέματα συμμόρφωσης πρός της επιταγές του Ν. 3669/2008 περί δικαίου δημοσίων έργων.

  • Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες σε Γερμανική κατασκευαστική εταιρεία σε εκτέλεση δημοσίου έργου και θέματα συμμόρφωσης πρός τις επιταγές του Ν. 3668/2008 περί δικαίου δημοσίων έργων σε ζητήματα αδυναμίας εκπλήρωσης του έργου για λόγους ανωτέρας βιας.