Ακίνητα και Κατασκευές


Ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, αλλά παράλληλα κι έναν από τους τομείς με τη μεγαλύτερη ύφεση εξαιτίας της κάμψης της οικονομίας.

Μεταξύ των ετών 2000 και 2004 το παραγόμενο προϊόν στον τομέα των κατασκευών ανερχόταν (ως τμήμα του ΑΕΠ) σε 7% κατά μέσο όρο, το πρώτο τρίμηνο του 2012 αυτό το ποσοστό ανήλθε στο 3,75%.

Μεταξύ του 2003 και 2007 ο κατασκευαστικός τομέας απασχολούσε το 8% των εργαζομένων στη χώρα. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2012 απασχολούσε μόνο το 5,6%.

Σε απόλυτα νούμερα, το 2007, περίπου 400.000 εργαζόμενοι απασχολούνταν στις κατασκευές ενώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2012 είχαν μειωθεί σε 213.500 απασχολούμενους.


Στο Δημόσιο Τομέα, το πρώτο εξάμηνο του 2010 δημοπρατήθηκαν 269 δημόσια έργα (με αξία πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ), ενώ το πρώτο εξάμηνο του έτους 2011 είχαν δημοπρατηθεί μόνο 145.

Το πρώτο εξάμηνο του 2012 δημοπρατήθηκαν 206 δημόσια έργα.

Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει σαφής μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στη χώρα μας, αν παρατηρήσουμε τον όγκο που αντιστοιχεί στις κατ' έτος άδειες. Ενώ το έτος 2003 είχαν εκδοθεί οικοδομικές άδειες για συνολικά 102,2 εκατομμύρια κυβικά εκατοστά, το πρώτο εξάμηνο του 2012 εκδόθηκαν άδειες μόνο για 8,5 εκατομμύρια κυβικά εκατοστά. Η δραστική αυτή μείωση οφείλεται αφενός στην έλλειψη ρευστότητας των Ελληνικών τραπεζών και αφετέρου στην εξοντωτική φορολόγηση των ακινήτων.

(πηγή : Εξαμηνιαία έκθεση εξελίξεων Α 2012, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών)

Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση των τιμών των ακινήτων, ιδιαίτερα των εμπορικών, και κατά συνέπεια τη δημιουργία ευκαιριών συχνά με πολύ καλές αποδόσεις.

Περαιτέρω, έχουν προκύψει ενδιαφέρουσες επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων σε τουριστικά ακίνητα, λιμάνια και μαρίνες.

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με το δίκτυό μας και ομάδες ειδικών, παρέχει τις υπηρεσίες της σε πλήθος Ελληνικών, αλλά (μέσα από τη συνεργασία μας με το δίκτυο EUCONNEX) και ξένων εταιρειών στον τομέα του κατασκευαστικού δικαίου και του δικαίου ακινήτων και ειδικότερα :


  • Στις επενδύσεις σε ακίνητα

  • Στην ανάπτυξη κατασκευαστικών έργων

  • Στην ανάπτυξη δημοσίων έργων

  • Στη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων