Ακίνητα

Μέσα από την ειδίκευσή μας στον τομέα των ακινήτων σε Ελλάδα και Γερμανία, η εταιρεία μας σας στηρίζει παρέχοντας συμβουλές από την αρχή της διαδικασίας επιλογής ακινήτου, μέχρι και τη συμπλήρωση ενός έτους από την αγορά του.

Ειδικότερα :


  • Συμβολή στην επιλογή ακινήτου/διαπραγματεύσεις

  • Έλεγχοι τίτλων και λήψη των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών στα υποθηκοφυλακεία όλης της χώρας.

  • Έλεγχοι τίτλων και λήψη των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά γραφεία όλης της χώρας.

  • Συνεργασία με ευρύ δίκτυο συμβολαιογράφων σε όλη τη χώρα με στόχο την επιμέλεια και σύνταξη ενός ολοκληρωμένου και νομικά ορθού συμβολαίου αγοραπωλησίας.

  • Συνεργασία με ευρύ δίκτυο Πολ. Μηχανικών/Τοπογράφων για την σύνταξη του κατάλληλου τοπογραφικού διαγράμματος του πρός πώληση ακινήτου.

  • Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής κατάστασης από συνεργαζόμενο πολιτικό μηχανικό.

  • Ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο του ακινήτου από συνεργαζόμενο πολιτικό μηχανικό.

  • Νομιμοποίηση/ρύθμιση τυχόν παραβάσεων του ΓΟΚ.

  • Επίλυση των προβλημάτων που τυχόν προκύψουν στην διάρκεια διεκπεραίωσης των ως άνω διαδικασιών.

  • Συνεργασία με εξειδικευμένο λογιστικό/φοροτεχνικό γραφείο με στόχο την επίλυση φορολογικών προβλημάτων που αφορούν ακίνητα στην Ελληνική επικράτεια.